Privacyverklaring

Privacyverklaring Website Zeeheldenwijk

Deze privacyverklaring heeft betrekking op:

www.zeeheldenwijk-urk.nl

https://zeeheldenwijk-urk.osre.nl/

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe wij daarmee omgaan. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen zijn en voor welke doelen uw persoonsgegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. In deze verklaring leest u ook hoe wij uw recht op privacy waarborgen.

Wetgeving

De gemeente verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering  van haar wettelijke en publieke taken. . Wij zijn daarbij gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. In de AVG staan de volgende 6 grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en algemeen belang.

De Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder ter bescherming van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP en een toelichting op de begrippen die in deze verklaring worden gehanteerd, verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke

De gemeente Urk is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring.

Doelen van de verwerkingen en daarvoor verzamelde gegevens

De Zeeheldenwijk heeft als primair doel het voorzien in de woningbehoefte van Urk. Om dat te bereiken verzamelen we persoonsgegevens voor de volgende subdoelen:

 1. Het beantwoorden van vragen

Op www.zeeheldenwijk-urk.nl/contact/ kunnen geïnteresseerden vragen achterlaten. Voor het behandelen van vragen, vragen wij hen hun naam, organisatie, telefoonnummer en/of e-mailadres achter te laten. Voor het ontvangen en versturen van e-mails werken wij met Microsoft Outlook.

Grondslag: toestemming van de betrokkene.

 1. Nieuwsbrief

Via de website www.zeeheldenwijk-urk.nl kunnen geïnteresseerden zich opgeven voor de nieuwsbrief van de Zeeheldenwijk door hun mailadres, voornaam en achternaam in te vullen. De nieuwsbrief wordt vier tot zes keer per jaar verstuurd. Elke nieuwsbrief bevat de mogelijkheid tot afmelding.

Grondslag: toestemming van de betrokkene.

 1. Mailings over project- en kavelinformatie

Via de website www.zeeheldenwijk-urk.nl kunnen geïnteresseerden een ‘mijn-omgeving’ aanmaken. Via deze mijn-omgeving kan de gemeente Urk geïnteresseerden op de hoogte houden van algemene projectinformatie en informatie over specifieke kavels. Elke nieuwsbrief bevat de mogelijkheid tot afmelding.

Grondslag: toestemming van de betrokkene.

 1. Een beeld te krijgen van de behoeften, kenmerken en wensen van (potentiële) huurders of kopers;

Na het aanmaken van een mijn-omgeving stelt de gemeente Urk personen enkele vragen. De gemeente vraagt naar persoonlijke gegevens (voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum en gezinssituatie)en woonwensen (koop of huurwoning, voorkeurstype woning, prijscriteria etc.). De gemeente verwerkt deze gegevens vertrouwelijk.

Grondslag: toestemming van de betrokkene.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij via deze website verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Emailadres
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer

Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?

Binnen deze website nemen we alle passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. De gemeente Urk draagt er zorg voor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor functionarissen die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun functie of opdracht.

Verwerking door derden

Bij de uitvoering van haar taken kan de gemeente Urk gebruik maken van diensten van derden. Dit kan zijn door externe krachten die de Zeeheldenwijk ondersteunen bij het uitvoeren van haar taken, externe partijen waaraan werkzaamheden omtrent de Zeeheldenwijk (deels) heeft uitbesteed, of in samenwerkingsverbanden waarbinnen taken in samenwerking met andere partijen worden opgepakt. In al deze gevallen zorgt de gemeente Urk ervoor dat de benodigde beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

Het kan voorkomen dat wij op basis van een wettelijke verplichting of ons gerechtvaardigd belang gegevens moeten verstrekken aan politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij uw gegevens of wij maken uw gegevens anoniem. Bij het anonimiseren van gegevens verwijderen en/of veranderen wij alle gegevens die naar u verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan u gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons een beter beeld te krijgen van onze bedrijfsvoering, producten en dienstverlening. U heeft het recht om op elk gewenst moment, ongeacht de reden, uw toestemming in te trekken.

Uw rechten

 • U heeft recht op inzage van de gegevens die de gemeente Urk van u verwerkt.
 • U heeft recht op informatie over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt.
 • U heeft recht op correctie of aanvulling van uw gegevens.
 • U heeft het recht de gemeente Urk te verzoeken uw gegevens te verwijderen.
 • U heeft het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • U heeft het recht de gemeente Urk te verzoeken uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm aan u over te dragen (dataportabiliteit).

 

Voor het uitoefenen van deze rechten kunt u bij de gemeente Urk een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar fg@urk.nl o.v.v. ‘de Zeeheldenwijk. De gemeente Urk behandelt uw verzoek binnen één maand. U kunt een klacht indienen wanneer u ontevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. U ontvangt van ons altijd een bevestiging per e-mail en/of post op basis van uw afgegeven voorkeuren.

 

In bepaalde gevallen kunnen uw rechten beperkt zijn, bijvoorbeeld indien wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zullen u hierover altijd informeren.

Als u vermoedt dat de gemeente niet zorgvuldig en of vertrouwelijk omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u ook een klacht indienen bij de Nederlandse privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat kunt u doen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link.

Wat doen we om uw gegevens te beschermen?


De maatregelen van de gemeente Urk zijn er op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Binnen onze informatievoorziening speelt informatiebeveiliging een belangrijke rol. Daarnaast maken wij onze medewerkers bewust van risico’s die samengaan met het verwerken van informatie en persoonsgegevens in het bijzonder.

Vragen/contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of over de wijze waarop de gemeente Urk omgaat met privacy en het verwerken van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Urk door een mail te sturen naar fg@urk.nl.

Wij streven naar een persoonlijke en snelle afhandeling van vragen en opmerkingen.

Laatste wijziging van de privacyverklaring

De gemeente Urk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Als het om een belangrijke wijziging gaat, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Deze privacyverklaring is van juli 2021.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 juli 2021